CHART – Nový nástroj k diagnostice astmatu u dětí v předškolním věku

Dětské pacienty s rizikem rozvoje astmatu je potřeba odhalit co nejdříve a adekvátně je léčit.

Pacienti s CHOPN mají vyšší riziko propuknutí deprese

Deprese je jednou z nejčastějších komorbidit u pacientů s CHOPN.

Perzistující astma je spojeno s vyšším rizikem aterosklerotických plátů v karotidách

Astmatici mají vyšší hladiny CRP a zánětlivých biomarkerů než zdravá populace a právě biomarkery zánětu jsou spojeny s vyšším rizike...

Klinické studie ve většině případů opomíjejí zahrnout do své metodiky údaje o správné inhalační technice pacientů

Léčba CHOPN a astmatu závisí na užívání inhalační medikace, správná inhalační technika pacienta je tedy pro správnou a úspěšnou lé...

Astma je spojeno se zvýšeným rizikem potratů

Ženám s astmatem trvá delší čas, než otěhotní a bylo také zjištěno, že mají vyšší riziko potratů než ženy bez astmatu.

Léčba astmatu v závislosti na pohlaví a genderu

Astma a jeho vznik ovlivňuje vedle dalších faktorů i pohlaví a gender.

Pilotní program včasného záchytu CHOPN

V České republice probíhá od roku 2018 pilotní program „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“, do kter...

Mezinárodní konsenzus v definici super-respondérů v biologické léčbě astmatu

Biologická léčba je pro pacienty s těžkým astmatem dostupná a někteří pacienti na ni reagují velice markantním zlepšením stavu.

Edukace v inhalačních technikách při péči o respiračně nemocné

Klíčová sdělení z webináře organizovaného společností Teva v polovině června.

CHOPN v čase pandemie

Dnes Vám přinášíme shrnutí zajímavého článku od MUDr. Petra Zůny, který vyšel ve druhém letošním čísle Studia Pneumologica et Phthis...

Péče o těžké astma v České republice

MUDr. Vratislav Sedlák, PhD. z Plicní kliniky FN a LF UK Hradec Králové shrnul poslední rok v centrech péče o těžké astma v České republic...

Nadužívání úlevové medikace

Více než čtvrtina pacientů s astmatem stále nadužívá úlevovou medikaci, což u nich zvyšuje riziko závažné exacerbace a hospitalizace

Proč eskalovat léčbu CHOPN a astmatu včas?

Souhrn ze sympozia věnovaném léčbě CHOPN a astmatu s názvem „Proč eskalovat léčbu CHOPN a astmatu včas?“

Holandská studie z běžné praxe potvrzuje efekt reslizumabu u těžkého eozinofilního astmatu

Holandská studie čerpala data z registru RAPSODI a do hodnocení byli zahrnuti pacienti bez dosavadní zkušenosti s biologickou léčbou i astmatic...

Screening karcinomu plic – první zkušenosti

Ke zlepšení současné situace, kdy karcinom plic je v České republice jeden z nejčastějších zhoubných novotvarů, byl v lednu letošního ro...

Přednáška Optimising inhaler choice through personalised management

První ze série tří virtuálních přednášek.

Pneumologové z celé ČR nejen o astmatu, CHOPN a karcinomu plic

Letošní XXVI. ročník Hradeckých pneumologických dnů se po covidové odmlce od 20. do 23. dubna 2022 konal opět prezenčně a sešli se zde odb...

Za hranice eozinofilního astmatu a dál

Blok sympozia na téma stavů spojených s nadměrným počtem eozinofilů a jejich léčby nesl název „Když astma není jen astma“ .

Sekundární adrenální suprese při užívání vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů u pacientů s těžkým astmatem

Inhalační kortikosteroidy představují v terapii astmatu již po dlouhou dobu stěžejní prvek léčby.

Obezita ve spojitosti s poruchami respiračního systému

V listopadu 2020 byl publikován článek doktora H. K. Makkera z Londýna ohledně obezity a jejího vlivu na nemoci respiračního systému.

Přehled úmrtí na respirační choroby v roce 2019

Úmrtnost na respirační onemocnění v roce 2019 je dobrým referenčním vodítkem k následujícím rokům poznamenaným pandemií onemocnění CO...

Účinek novějších biologik v reálné praxi

Biologická léčba má v terapii těžkého astmatu již svou nezastupitelnou roli.

Alergici nemají čas na oddych

Vzhledem k mírné zimě nastává nová pylová sezóna dříve.

Adrenální insuficience způsobená dlouhodobým užíváním kortikosteroidů

Dlouhodobé užívání kortikosteroidů může způsobit adrenální insuficienci.

Biologická léčba u pacientů s těžkým eozinofilním nealergickým astmatem

MUDr. Alena Vlachová na konferenci Respiratory Forum v prosinci 2021 hovořila o zkušenostech s biologickou léčbou u pacientů s těžkým eozinof...

Monoklonální protilátky, biologická léčba a anti-IL-5

Alergické astma je projevem dysbalance v imunitním systému.

Anosmie je častější u pacientů s mírným průběhem COVID-19

Jedním z dlouhodobějších následků onemocnění COVID-19 je i anosmie (ztráta čichu) a ageuzie (ztráta chuti).

Pragmatická interpretace vyšetření biomarkerů bronchiálního astmatu

Již sedmý ročník setkání alergologů a pneumologů pod názvem Respiratory Forum 2021 se konal opět v online formě 10. prosince 2021.

Krátké zprávy z ERS kongresu – 2. část

Další krátké zpravodajství z ERS kongresu konajícího se v září 2021.

Výzkum 1. LF UK odkryl skutečné požadavky českých pacientů na telemedicínu

Pacientské organizace představily strategii rozvoje telemedicínských služeb pohledem pacientů.

Krátké zprávy z letošního ERS kongresu

Zpravodajství z ERS kongresu konajícího se v září 2021.

Co ještě můžeme udělat pro pacienty s těžkým astmatem?

Profesor Andrew Menzies-Gow (Royal Brompton Hospital, Londýn) ve své přednášce v rámci satelitního sympozia v rámci letošního ERS kongresu n...

Léčba astma a CHOPN v roce 2021

Problematiku terapie astma a CHOPN v roce 2021 přiblížil doktor Peter Barnes na satelitním sympoziu v rámci ERS kongresu konajícího se v zář...

Zotavení po COVID-19

Doktor Bram van den Borst v rámci XXV. hradeckých pneumologických dní přednesl dosavadní poznatky a část svého výzkumu týkají se plicní r...

Probiotika snižují respirační symptomy

Podle studie bylo každodenní užívání probiotik spojeno s menším výskytem příznaků onemocnění horních dýchacích cest u lidí s nadváh...

CHOPN ve světě s COVID-19

Letošní XXV. hradecké pneumologické dny věnovaly značnou část programu problematice onemocnění COVID-19 z různých hledisek.

Screeningový program karcinomu plic konečně odstartuje

Pilotní část screeningového programu karcinomu plic by se měla rozjet již letos.

Variabilita počtu eozinofilů v krvi u pacientů s eozinofilním astmatem

Post-hoc analýza studie BREATH sledovala změny počtu EOS u pacientů na placebu v čase.

Současné možnosti léčby karcinomu plic

Součástí letošních XXV. hradeckých pneumologických dnů byl i odborný blok s názvem Trocha onkologie nikoho nezabije.

Jakého pacienta odeslat do Národního centra pro těžké astma?

Udělali jste skutečně vše pro kontrolu astmatu ?

Význam biologik v léčbě těžkého astmatu

V rámci letošních virtuálních XXV. hradeckých pneumologických dnů vystoupil se svojí přednáškou i profesor Roland Buhl z Mainz University ...

SÚKL schválil rozšíření indikace léku DuoResp Spiromax

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil 21. května 2021 rozšíření indikace u přípravku DuoResp Spiromax k využití u dospívajících o...

Pozvánka na webinář Airway autoimmune responses and relevance to management of severe asthma

Akce se koná ve čtvrtek 10. června 2021 19.00-20.00 SELČ (18:00 - 19:00 BST).

Hradecké pneumologické dny přechod do virtuální formy zvládly

Hradecké pneumologické dny se letos konaly již popětadvacáté, byť stejně jako ostatní podobné akce proběhly virtuálně. Z hlediska kvality...

E-learningový kurz Biologická léčba astmatu

Chcete se dozvědět více o biologické léčbě astmatu?

Reslizumab uspěl v reálné klinické praxi

Studie popisující bezpečnost a účinnost reslizumabu v reálné klinické praxi. Tato analýza je založena na datech od 215 pacientů s těžkým...

Odpověď na dlouhodobou anti-IL-5 terapii v reálné klinické praxi

Studie nizozemských autorů publikovaná v časopise Journal of Allergy Clinical Immunology: In Practice se zaměřila na přesnější popis variabi...

Velká studie propojila astma, alergickou rýmu a COVID-19

Lidé s alergickou rýmou a astmatem mohou být náchylnější k nákaze COVID-19 a významně více k závažné formě onemocnění...

Pacienti s CHOPN s nadváhou mají vyšší riziko rozvoje covid-19

Podle nových dat u pacientů s CHOPN, kteří mají nadváhu nebo obezitu, dochází v průduškovém epitelu k vyšší expresi proteinového recept...

COVID-19 a astma: Snížení rizika a udržení kontroly

Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 již obletěl téměř celý svět a nákaza byla zaznamenána ve 147 ze 195 zemí. Nejrizikovější skupinou jsou os...

Monoklonální protilátky v léčbě prednison-dependentního astmatu

Studie P. K. Nair et al. analyzovala počet odpovědí na léčbu mepolizumabem a reslizumabem u pacientů s prednison-dependentním astmatem.

Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. Aktualizováno: 09.12.2019 16:24 SEČ

Nejzajímavější informace z ERS 2019 pohledem alergologa

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. v krátkém videu shrnuje to, co považuje za nejdůležitější nebo nejzajímavější z letošního kongresu ERS 2019...

Třetina pacientů se závažným astmatem užívá škodlivé dávky perorálních kortikosteroidů

Na tuto skutečnost poukázala nizozemská studie provedená u několika tisícovek pacientů, která byla představena na letošním kongresu Evropsk...

Jaká je světová prevalence latentní tuberkulózy?

V roce 1999 odhadla Světová zdravotnická organizace (WHO), že třetina světové populace má latentní infekci tuberkulózy (LTBI).

Riziko astmatu, senné rýmy a ekzému je ovlivněno polygenně

V rámci nové studie vědci nalezli v lidském genomu celkem 141 oblastí, které z velké části vysvětlují genetické riziko pojící se s astma...

Faktory mortality během hospitalizace u pacientů s CHOPN

Vliv na úmrtnost během hospitalizace mají u pacientů s CHOPN věk, mechanická ventilace a vážnost onemocnění.

Kontrola astmatu a zlepšení kvality života při léčbě reslizumabem

Léčba humanizovanou anti-interleukin-5 monoklonální protilátkou reslizumabem byla spojena s klinicky významným zlepšením kontroly astmatu a k...

Vyvážená strava má pro pacienty s CHOPN značný význam

Plíce jsou velmi citlivý orgán reagující na řadu vnějších faktorů a způsob života, což platí dvojnásob při chronické obstrukční pli...

Environmentalní faktory ovlivňují CHOPN a astma více než dědičné predispozice

Znečištění ovzduší a další environmentální faktory mají větší dopad na geny spojené s respiračními chorobami jako je chronická obst...

Nové souvislosti mezi roztroušenou sklerózou a alergiemi

Studie amerických odborníků z Bostonu zveřejněná v časopise Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry přináší nové poznatky týkají...

Rozdíly v DNA mohou vysvětlit riziko CHOPN u kuřáků i nekuřáků

Z výsledků rozsáhlé studie vyplývá, že rozdíly v DNA mohou vrhnout nový pohled na zdraví plic a riziko rozvoje chronické obstrukční pli...

Moderní léčba těžkého astmatu stojí na biologické léčbě

V současné době je v České republice biologická léčba indikována u více než 200 astmatiků. Co můžeme očekávat v budoucnu?

Alergenová imunoterapie při alergii na pyl břízy: normalizace genové exprese a mikrobiálního osídlení

Výsledky studie vedené odborníky z Helsinské univerzity naznačují, že alergenová imunoterapie u pacientů trpících alergií na pyl břízy m...

Protein identifikuje těžké astmatiky benefitující z nové cílené léčby

U pacientů s těžkým astmatem byl nalezen protein, který dokáže identifikovat pacienty benefitující z cílené léčby.

Některá antihypertenziva mohou zvyšovat riziko nádorů plic

Dlouhodobé užívání inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitorů) může být asociováno se zvýšeným rizikem nádorů plic...

Dohoda kraje s komárovskou Tevou pomůže zlepšit ovzduší

Významný farmaceutický výrobce z opavské části Komárov a zároveň jeden z největších zaměstnavatelů na Opavsku Teva Czech Industries chc...

WHO upozorňuje: znečistěné ovzduší je stejnou hrozbou jako tabák

Podle WHO si svět poradil se zdravotní hrozbou v podobě tabáku a nyní musí stejně přistoupit k „novému tabáku“ – toxickému vzduchu.

Znečistěné ovzduší vede celosvětově k milionům návštěv lékařské pohotovosti kvůli astmatickým záchvatům

Nová studie jako první vliv znečištění na astma kvantifikuje a hodnotí přitom případy ze všech koutů světa.

Alergenová imunoterapie: vědci vyvíjejí test predikující úspěšnost terapie

Vědci přišli s úplně novou metodou, která by se mohla využít k predikci úspěšnosti terapie již na jejím začátku.

Čísla hovoří jasně. Screening karcinomu plic znatelně snižuje mortalitu

Když chtěli čeští lékaři v roce 2013 zavést screening na karcinom plic, byly jejich snahy odmítnuty. Nyní při dalším pokusu věří, že...

V Evropě by měl být zaveden screening karcinomu plic

Největší naděje na úspěšnou léčbu je u karcinomu plic v případě, je-li včas diagnostikován.

Vědci pracují na umělých plicích vyrobených pomocí 3D tiskárny

Plně funkční umělé plíce vyrobené pomocí 3D tiskárny mohou jednoho dne pomoct pacientům s CHOPN a jinými respiračními chorobami.

Obezita otce v rané pubertě zdvojnásobuje riziko astmatu u budoucích potomků

Mezinárodní evropská studie ALEC ukázala, že období mezi 8. rokem života a pubertou je obzvláště důležité pro zdraví plic v pozdější...

Excesivní neuronální síť v dýchacím systému je spojena se závažnějšími symptomy bronchiálního astmatu

Výsledky studie přináší nový náhled na dosud málo prozkoumané mechanismy v rozvoji chronického respiračního onemocnění.

Lidé trpící bronchiálním astmatem jsou ve vyšším riziku rozvoje obezity

Obezita je známým rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu. Recentně publikovaná studie však ukazuje, že tato asociace platí i opačným způsobe...

Závažnost astmatických příznaků je dána geny a znečištěním prostředí

Astmatici se specifickým genetickým profilem vykazují v důsledku vystavení vzduchu znečistěného dopravou intenzivnější respirační přízn...

V USA uvedli systém pro sledování užívání léků pacienty s CHOPN

Nazývá se Hailie solution a Adherium ji podle schválení FDA může prodávat přímo spotřebitelům.

Nová studie poskytuje hlubší pohled do imunologických mechanismů těžkého astmatu

Nové poznatky o rozvoji a progresi těžkého bronchiálního astmatu by se měly odrazit ve vývoji a testování nových léků.

Tabákový kouř významně ovlivňuje zdraví náctiletých

I pasivní kouření je u adolescentů spojeno se špatným zdravím, horší školní docházkou a zvýšenou pravděpodobností návštěv lékaře....

Téměř polovina žen trpící astmatem je ohrožena vznikem chronické obstrukční plicní nemoci

Určitému podílu případů lze ale předejít eliminací rizikových faktorů.

Časopis Lancet upozorňuje na souvislosti mezi astmatem a ADHD

Astma a porucha pozornosti s hyperaktivitou mohou mít podle nejnovějších zjištění určité spojitosti.

Seminář „Vliv znečištění ovzduší na zdraví dýchacích cest“ ‒ Berlín, Německo (19. – 20. 11. 2018)

Pokud máte zájem prezentovat Vaši práci, abstrakta můžete zasílat do 3. září 2018.

Objev bakteriálního enzymu může pomoct v boji proti tuberkulóze

Vědci z University of Warwick ve Velké Británii objevili strukturu enzymu, který se nachází v bakteriích Mycobacterium tuberculosis. Díky to...

Pitva prokázala u papeže Klementa XI. plicní formu tuberkulózy

Papež Klement XI. byl hlavou katolické církve v letech 1700‒1721. Pitva zemřelého prokázala poškození plic svědčící pro plicní formu t...

Američtí pediatři navrhují screening eozinofilní ezofagitidy u dětí s alergiemi

Děti s potravinovými, kožními nebo respiračními alergiemi by měly procházet screeningem eozinofilní ezofagitidy (EoE). Na základě velké p...

Zdravá strava redukuje příznaky astmatu

Nová peer-reviewed studie publikovaná v European Respiratory Journal uvádí, že osoby se zdravými stravovacími návyky mají mírnější příz...

Užívání antidepresiv u lidí s CHOPN zvyšuje riziko hospitalizace a úmrtí

Lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), kteří užívají antidepresiva, mají o 20 % vyšší pravděpodobnost úmrtí a o 15 % vy...

Nová britská studie nabírá účastníky pro hodnocení rizikových faktorů časné CHOPN

Observační studie bude probíhat pouze ve Velké Británii a cílem je jednak studium časných stadií chronické obstrukční plicní nemoci (CHOP...

Celostátní konference Národního centra pro těžké astma – Nerovný přístup k moderní cílené léčbě

Odborné společnosti iniciovaly setkání zástupců lékařů z center pro těžké astma a revizních lékařů zdravotních pojišťoven, aby sezn...

Působení vzduchu znečištěného dopravou na zdraví

Co by se stalo, kdybychom odstranili všechna benzínová a dieselová vozidla z menšího evropského města? Podle nové studie ze švédské Lund U...

Alergická rinitida zhoršuje psychiku adolescentů

Na alergickou rinitidu se někdy pohlíží jako na okrajovou záležitost bez závažnějších dopadů na kvalitu života.

Velká studie upozorňuje, že původ 21 % případů CHOPN může být připsán škodlivému pracovnímu prostředí

Statistická analýza odhalila, že 21 % případů CHOPN můžeme přisoudit pracovní expozici.

Vědci z 1. LF UK cílí na alergeny, které mohou významně ohrozit plíce

Lékaři Pneumologické kliniky 1. LF UK v Thomayerově nemocnici zkoumají nové metody, jak diagnostikovat exogenní alergická alveolitidu.

První globální odhad uvádí, že ročně onemocní tuberkulózou 1,8 milionu mladých lidí

Mezi nejvíce rizikovou skupinu patří jedinci ve věku 20 ‒ 24 let.

Současná realita léčby astmatu v Česku

Českým problémem zůstává, že v případě astmatu dochází na jedné straně k přeléčenosti pacientů, avšak paradoxně velká část ast...

ERS satelitní sympozium na téma těžkého astmatu

Evropská respirační společnost (ERS) 12. dubna pořádala satelitní sympozium na téma těžkého astmatu, kde přední světový odborníci z o...

Znečištění vzduchu zaviní sedm milionů úmrtí ročně

Podle mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) je otázka znečištění vzduchu závažným globálním problémem.

Znečištění ovzduší z dopravy přispívá ke vzniku dětského astmatu

Děti žijící v těsné blízkosti hlavních silnic mají trojnásobné riziko.

Cvičení zlepšuje astma u obézních pacientů

Nová studie zjistila, že obézní astmatici, kteří pravidelně cvičí, jsou v lepší fyzické kondici a mají méně symptomů.

Až 38 % nových případů dětského astmatu v britském Bradfordu můžeme přičítat znečištění ovzduší

Nový výzkum ukazuje na významnou roli znečištění ovzduší v rozvoji dětského astmatu.

Těhotné kuřačky mají na svědomí špatnou funkci plic svých dětí

Podle nové studie je prenatální expozice tabákovému kouři pro děti s astmatem horší než postnatální pasivní kouření.

Náklady na léčbu CHOPN v ČR dramaticky narůstají

Náklady na léčbu CHOPN v ČR dramaticky narůstají, měřeno spotřebou léků z kategorie LAMA a LAMA/LABA. Ukazuje to analýza dat za posledníc...

Který inhalátor zvolit pro pacienty s revmatoidní artritidou?

Pacienti s revmatoidní artritidou a komorbiditami jako je chronická obstrukční plicní nemoc nebo astma svádějí urputný boj s léčbou svéh...

Trpěl Franz Liszt chronickou plicní embolií?

Franz (Ferenc) Liszt (1811–1886) byl významný maďarský skladatel a klavírní virtuos. Jeho život byl velmi pestrý. Začínal jako zázračné...

Ženám škodí úklid jako kouření 20 cigaret denně

Ženy, které pravidelně uklízejí za pomoci čisticích sprejů a dalších úklidových prostředků, mají výrazně zhoršené plicní funkce.

SAPERE Network – zkušenosti s těžkým astmatem v několika videích

TEVA se na svých webových stránkách SAPERE Network soustředila na téma těžkého astmatu.

SEA + reslizumab = nejen snadnější dýchání

Přídatná terapie reslizumabem, monoklonální protilátkou proti IL-5, příznivě působí na příznaky těžkého eozinofilního astmatu.

Změní nové přístupy a technologie péči o astmatiky?

Na data ze studie INSPIRE a REALISE týkající se kontroly astmatu upozornilo sympozium společnosti Teva na kongresu ERS 2017 v italském Miláně.

Těžké eosinofilní astma: plán na dosažení konsenzu

Dostupnost biologické léčby u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem vedla k potřebě zavést nástroj, který by lékařům v praxi pomohl ...

Vychází kniha Inhalační systémy

Knihu, která dlouho chyběla, napsali společně prim. MUDr. Viktor Kašák a Eva Kašáková. Na začátku října tohoto roku ji vydává nakladate...

Aktuální téma: Nová doporučení GOLD

Global initiative for chronic obstructive lung diseases (GOLD) aktualizovala v tomto roce svá doporučení týkající se léčby CHOPN.

Reslizumab u těžkého eosinofilního astmatu

Lékaři léčící astma se ve své praxi setkávají i s pacienty, u kterých ani po zahájení léčby inhalačními kortikoidy (ICS) nebo fixní k...

Braltus již od června dostupný

Od června roku 2017 mohou lékaři předepisovat novinku v inhalační léčbě – přípravek Braltus obsahující tiotropium 10 mikrogramů podáv...

60
5759