Environmentalní faktory ovlivňují CHOPN a astma více než dědičné predispozice

Z recentně publikované kanadské studie vyplývá, že znečištění ovzduší a další environmentální faktory mají větší dopad na geny spojené s respiračními chorobami jako je chronická obstrukční pulmonální nemoc a bronchiální astma než dědičná predispozice.

Vnímavost k chorobám je ovlivněna expozicí okolnímu prostředí a genetickou variabilitou. Jedinci s různými genotypy mohou na vliv okolního prostředí reagovat odlišně, čímž dochází k tvorbě široké škály fenotypů. Působení environmentálních faktorů na geny spojené s rizikem respiračních chorob však nebylo dosud zcela objasněno.

Výzkumníci s cílem objasnit tuto asociaci vybrali celkem 1007 jedinců ze studie CARTaGENE. Tato studie sestává z biologických vzorků a zdravotních záznamů 43 tisíc obyvatel Quebecu ve věku 40‒69 let. Studie je součástí rozsáhlé medicínské iniciativy nazvané Canadian Partnership for Tomorrow Project, která obsahuje více než 700 proměnných údajů 315 tisíc Kanaďanů, mezi něž patří i expozice životnímu prostředí a longitudinální zdravotní informace za účelem posouzení genetických a environmentálních faktorů vedoucích k vzniku chronických onemocnění.

Autoři studie se soustředili na obyvatele Montréalu, Quebec City a Saguenay. Zdravotní data účastníků byla korelována s údaji o životním prostředí, které zahrnovaly znečištění ovzduší, pěší dostupnost oblastí a přístup k potravinám. Analýza umožnila zevrubnou genetickou charakterizaci účastníků.

Jeden z autorů studie Philip Awadalla uvádí, že díky analýze byli například překvapivě schopni stratifikovat genetický původ v Quebecu a identifikovat jedince, jejichž potomci byli z Montrealu nebo ze Saguenay. Toto zjištění jim pomohlo ukázat, že život v určité oblasti má větší dopad na genovou expresi asociovanou se znaky choroby než dědičná predispozice.

Vědci konkrétně zjistili, že expozice vysokým hladinám částic oxidu dusičitého v Saguenay ovlivňuje genovou expresi asociovanou s respiračními funkcemi a oběhem kyslíku. Výsledkem je zvýšená prevalence respiračních chorob jako je CHOPN a bronchiální astma u obyvatel tohoto kanadského města.

Z výsledků studie také vyplývá, že genetické varianty u každého jedince ovlivňují genetickou expresi na environmentální podněty, díky čemuž dochází k modulaci této odpovědi a reakce na faktory okolního prostředí tak není uniformní.

(drho)

Zdroj:

  1. https://copdnewstoday.com/2018/03/09/environmental-factors-affect-copd-asthma-more-than-genetics/
  2. https://www.cartagene.qc.ca/en
60
5759