Jaká je světová prevalence latentní tuberkulózy?

V roce 1999 odhadla Světová zdravotnická organizace (WHO), že třetina světové populace má latentní infekci tuberkulózy (LTBI). Recentně byl odhad upraven na jednu čtvrtinu světového obyvatelstva.

Tento odhad je podle autorů systematického review a metanalýzy publikované letos v časopise European Respiratory Journal nicméně založen na kontroverzních domněnkách v kombinaci s daty z kožních tuberkulinových testů. Jejich lepší náhradou s vyšší specificitou, která se v klinické praxi už rozšířila, je IGRA, test uvolnění interferonu-gama. Tento test nicméně ještě nebyl využit jako nástroj pro odhad globální prevalence LTBI. 

Proto se Cohen A et al. rozhodli shromáždit data publikovaná ve světových databázích mezi lety 2005 až 2018, které hodnotily přítomnost LTBI nejen pomocí kožního tuberkulinového testu, ale i pomocí IGRA. Autoři na základě těchto dat vypočítali regionální i celosvětovou prevalenci LTBI. Stratifikce byla provedena podle míry incidence tuberkulózy (TBC) v jednotlivých zemích: země s nízkou, středně vysokou a vysokou incidencí TBC. Pro každou oblast byl proveden poolovaný odhad pomocí modelu náhodných efektů. 

Z celkového počtu 3 280 prohlédnutých studií autoři zahrnuli do analýzy 88 studií z 36 zemí. Získali tak 41 odhadů založených na IGRA (n = 67 167) a 67 založených na kožních tuberkulinových testech (n = 284 644).

Ukázalo se, že světová prevalence LTBI byla 24,8 % (95% CI 19,7–30,0 %) dle IGRA a 21,2 % (95% CI 17,9–24,4 %) dle 10-mm kožního tuberkulinového testu. Prevalence dobře korelovala s odhadem WHO (Rs = 0,70, p <0,001). 

Lze shrnout, že v první studii, která se zabývala odhadem prevalence LTBI na základě IGRA i tuberkulinového testu se ukázalo, že latentní formou TBC je infikována jedna čtvrtina světové populace. 

Zdroj: Cohen A, Mathiasen VD, Schön T, et al. The global prevalence of latent tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2019; 54: 1900655 [https://doi.org/10.1183/ 13993003.00655-2019]. 

60
5759