Krátké zprávy z ERS kongresu – 2. část

Krátkodobá léčba systémovými kortikoidy se zdá být nezávislým rizikovým faktorem pro těžší průběh onemocnění COVID-19 a úmrtí z jakékoli příčiny

Adir Yochai a jeho skupina objasnila vztah mezi užitím biologické léčby (anti IL-5 a anti IL-4α), krátkodobou léčbou systémovými kortikoidy a PCR pozitivitou na SARS-CoV-2, tíhou onemocnění COVID-19 a úmrtím u pacientů s astmatem. Ve skupině 80 602 pacientů mělo 8 242 pozitivní PCR test, z nich 1 358 bylo v předchorobí krátce léčeno systémovými kortikoidy a 50 z nich užívalo biologickou léčbu. Biologická léčba ani krátkodobá terapie systémovými kortikoidy nebyla spojena s vyšším rizikem infekce SARS-CoV-2. Nicméně krátkodobá léčba systémovými kortikoidy byla nezávislým rizikovým faktorem pro horší průběh onemocnění COVID-19 a úmrtí z jakékoli příčiny. Ačkoli stejný trend zvýšeného rizika středně těžkého a těžkého průběhu onemocnění COVID-19 a úmrtí z jakékoli příčiny byl pozorován i u biologické léčby, nebyl statisticky významný.

SENTINEL studie: Posouzení efektivity a dopadu začlenění MART (Maintenance and Reliever Therapy) doporučení v primární péči ve Velké Británii

S využitím dat z NHS zjišťovala skupina Michaela Crooka dopad implementace strategie péče bez SABA úlevové medikace v primární péči ve Velké Británii. Výsledky ukázaly, že MART strategie by měla být zvážena u 67 % pacientů a po zavedení těchto standardů došlo ke snížení preskripce SABA z 59 % na 47 %. Ze studie vyplývá, že pokud bude tato metoda úspěšně zavedena, nemuselo by docházet k takovému nadužívání SABA a došlo by ke zlepšení klinických a environmentálních výsledků v léčbě astmatu.

PIFR (Peak Inspiratory Flow Rate) je významným ukazatelem při rozhodování o DPI u pacientů s CHOPN

Janwillem Kock a jeho kolegové zjišťovali spojitost mezi PIFR, inhalační technikou a adherencí k léčbě a zdravotním stavem a počtem exacerbací u 1 434 pacientů s CHOPN, kteří užívali DPI. Zjistili, že 29 % pacientů mělo suboptimální hodnoty PIFR. Studie odhalila, že 16 % by bylo schopno natrénovat dostatečnou PIFR, přičemž 13 % pacientů nemělo dostatečnou PIFR pro svůj inhalátor. Z toho důvodu by měla být PIFR důležitým faktorem pro výběr inhalátoru. Závěrem byl odhalen fakt, že suboptimální PIFR byla spojena s horším skóre klinického dotazníku CHOPN. Tato fakta demonstrují důležitost zjišťování PIFR při každé příležitosti v rámci prevence zhoršení zdravotního stavu.

Edukace v inhalační technice provedená běžným lékárníkem se zdá mít pozitivní dopad

António Duarte Teixeira představil výsledky 6 měsíců trvající randomizované dvojitě zaslepené studie probíhající v Portugalsku, ve které byli pacienti s CHOPN zacvičeni lékárníkem ve správné inhalační technice. Na začátku mělo 24 % pacientů 100 % správnost při používání alespoň jednoho jejich inhalátoru. Na konci sledování mělo v pokusné skupině tento výsledek 70 % pacientů, v kontrolní skupině pouze 28 % pacientů. Tyto výsledky ukazují, že v budoucnu by mělo být zváženo, zda nezačlenit edukaci v inhalaci do každodenní praxe lékárníků.

60
5759