Pacienti s CHOPN s nadváhou mají vyšší riziko rozvoje covid-19

Nová data ukazují, že u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), kteří mají nadváhu nebo obezitu, dochází v průduškovém epitelu k vyšší expresi proteinového receptoru ACE2, který je vstupní branou do buňky pro virus SARS-CoV-2. Tato skutečnost může u pacientů s nadváhou vést k vyššímu riziku rozvinutí onemocnění covid-19.

O viru SARS-CoV-2 je známo, že vstupuje do buněk pomocí dvou receptorů – angiotenzin konvertujícího enzymu 2 (ACE2) a transmembránové serinové proteázy 2 (TMPRSS2). Ačkoli poznatky o covid-19 nejsou ještě zdaleka kompletní, zdá se, že CHOPN i obezita patří mezi rizikové faktory komplikovaného průběhu covid-19 a pacienti s CHOPN a nadváhou mají ve tkáních vyšší koncentrace ACE2. Tuto hypotézu se snažila potvrdit i práce týmu z University of Manchester ve Velké Británii. Autoři analyzovali hodnoty ACE2 v plicních buňkách nemocných s CHOPN, a to jak obézních, tak s normální hmotností (nebyla hodnocena koncentrace samotného proteinu ACE2, ale RNA, která umožňuje syntézu proteinu).

Celkem byly posouzeny bronchoskopické vzorky 37 osob s CHOPN, 23 z nich mělo nadváhu (BMI vyšší než 24,9 kg/m2), třetinu tvořily ženy a průměrný věk skupiny byl 62 let.

Ukázalo se, že po klinické stránce nebyly významné rozdíly mezi jedinci s nadváhou a normální hmotností, nicméně osoby s vyšším BMI udávali závažnější dušnost. Exprese ACE2 byla vyšší u pacientů s nadváhou a byla objevena korelace mezi BMI a ACE2, ačkoli nebyla statisticky významná. Autoři také neprokázali významnou souvislost mezi expresí ACE2 a vysokým krevním tlakem. Nenašly se významné rozdíly ani mezi uživateli inhibitorů ACE a těmi, kteří tato antihypertenziva neužívali. Dála byla zjištěna významná negativní korelace mezi expresí ACE2 a nuceným výdechovým objemem (FEV). Jinak řečeno to znamená, že pacienti s horší funkcí plic mají tendenci mít vyšší expresi ACE2 a naopak. Trend k vyšší expresi ACE2 byl zjištěn také u aktivních kuřáků ve srovnání s nekuřáky. Rozdíly v expresi ACE2 a TMPRSS2 se významně nelišily mezi obézními a neobézními pacienty s CHOPN.

Lze shrnout, že pokud vyšší exprese ACE2 umožňuje větší vychytávání viru, je možné, že podskupina pacientů s CHOPN a nadváhou či obezitou má vyšší riziko rozvoje závažné formy covid-19. Ostatně již existují důkazy, že mortalita na covid-19 je vyšší u pacientů s CHOPN. Autoři studie současně dodávají, že pacienti s CHOPN a nadváhou mají dokonce i větší riziko, že se nakazí virem SARS-CoV-2. 

Zdroj: https://doi.org/10.1002/oby.22907

60
5759