Péče o těžké astma v České republice

Národní centrum pro těžké astma na začátku června pořádalo svou již čtvrtou konferenci. MUDr. Vratislav Sedlák, PhD. z Plicní kliniky FN a LF UK Hradec Králové celý program uvedl shrnutím posledního roku v centrech péče o těžké astma v České republice.

Dotazníkový formulář byl poskytnut všem 14 centrům, pouze jedno pracoviště na otázky neodpovědělo. V těchto specializovaných ambulancích vedených alergologem nebo pneumologem je léčeno v současné době okolo 1700 pacientů s těžkým refrakterním astmatem, z nichž ke konci května tohoto roku bylo 395 kortikodependentních. Oproti roku 2021 došlo k poklesu pacientů závislých na kortikoidech z 411, přičemž celkově pacientů s těžkým refrakterním astmatem léčených v centrech bylo v roce 2021 méně (1251). Došlo k mírnému prodloužení čekací doby z 5,4 týdne v roce 2021 na 6,6 týdne v letošním roce.

Jedním z úkolů center péče o těžké astma je poskytnutí biologické léčby, pokud je indikována. Počet astmatiků léčených jedním z biologik je v letošním roce 923, vloni bylo toto číslo nižší (753). V České republice je předepisováno pět přípravků, přičemž většina center má zkušenost se switchem mezi léky. Nejčastější výměna bývá z omalizumabu, antialergického přípravku, na některé biologikum s antieosinofilním působením. Důvodem je většinou nedostatečná klinická účinnost, dalším důvodem je posun v některých hodnotách biomarkerů. K dalším velice častým výměnám dochází už v rámci skupiny antieosinofilních biologik. Zde je nejčastějším důvodem nedostatečná klinická účinnost, dále podezření na nežádoucí účinky léku nebo potřeba ovlivnění další komorbidity.

V péči o těžké astma je kruciální dobrá spolupráce mezi terénními alergology či pneumology, a právě centry péče o těžké astma. V případě, že se u pacienta s adekvátně nastavenou léčbou včetně vysokých dávek kortikosteroidů nedaří astma dostat pod dostatečnou kontrolu v posledních šesti měsících i přes dobrou compliance, dobrou techniku inhalace a dodržování režimových opatření, měl by být vyšetřen na pracovišti Národního centra pro těžké astma. Totéž platí u pacienta, jehož tíže astmatu vyžaduje v posledních šesti měsících téměř trvalou léčbu kortikosteroidy nebo je o trvalé léčbě kortikosteroidy uvažováno.

60
5759