Reslizumab u těžkého eosinofilního astmatu

Lékaři léčící astma se ve své praxi setkávají i s pacienty, u kterých ani po zahájení léčby inhalačními kortikoidy (ICS) nebo fixní kombinací ICS a LABA, nelze dosáhnout kontroly astmatu. V pěti zemích západní Evropy bylo diagnostikováno 14 milionů astmatiků, z toho jeden milión nemocných s těžkým nekontrolovaným astmatem. Těžké nekontrolované eozinofilní astma (hladina eozinofilů vyšší než 400 buněk v μl) má 500 tisíc z nich. Studie prokázaly, že pacienti s eozinofilním, non-IgE mediovaným astmatem budou profitovat z protilátek proti interleukinu-5 (IL-5) – reslizumabu a mepolizumabu, methotrexátu a bronchiální termoplastiky.

Reslizumab (Cinqaero)

Reslizumab je humanizovaná monoklonální protilátka (IgGF4) vyráběná v buňkách myšího myelomu rekombinantní DNA technologií. Je schopen s vysokou afinitou vázat volný IL-5. Vzniklý komplex reslizumab-IL-5 není schopen se navázat na receptor pro IL-5. To vede k přerušení buněčné signalizace, snížení aktivity i zrání eozinofilů, redukci zánětu a remodelace v dýchacích cestách.

Reslizumab v klinických studiích

Klinické důkazy účinnosti reslizumabu vycházejí z výsledků tří randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií fáze III. Tyto studie hodnotily dávku reslizumabu 3,0 mg/kg podávanou každé 4 týdny u pacientů s eozinofilním astmatem, jejichž symptomy nebyly dostatečně kontrolovány středními či vysokými dávkami ICS podávanými samostatně nebo v kombinaci s jiným antiastmatikem. Práce prokázaly, že v rameni, kde pacienti užívali reslizumab spolu se standartní léčbou, došlo ke snížení roční míry exacerbace o 56 procent ve srovnání se standardní léčbu. Dále v rameni s reslizumabem došlo k vzestupu FEV1 o 110 ml. Reslizumab významně zlepšuje FEV1 u pacientů s eozinofilií vyšší než 400 buněk v μl. Léčba reslizumabem je spojena s významným krátkodobým i dlouhodobým zlepšením kontroly astmatu ve srovnání se standardní léčbou, což bylo prokazováno prostřednictvím sedmibodového dotazníku ACQ, a zlepšením kvality života zvyšujícím se v čase. Ve srovnání se standardní léčbou dochází k významnému snížení hladin eozinofilů (po 52. týdnech léčby reslizumabem pokles eozinofilů na 61 buněk v μl). Reslizumab je velmi dobře tolerován, jeho malá imunogenicita a podobný bezpečnostní profil jsou srovnatelné se standardní léčbou.

Indikace reslizumabu

Podle SPC je reslizumab indikován jako doplňková léčba dospělých pacientů se závažným eozinofilním astmatem nedostatečně kontrolovaným i přes užívání vysokých dávek ICS případně dalšího léku na kontrolu astmatu. V dávce 3,0 mg/kg hmotnosti je podáván jednou za 4 týdny formou i. v. infuze trvající 20 až 50 minut. Léčba je dlouhodobá a musí být podávána pravidelně. Eliminační poločas reslizumabu trvá 24 dnů a po přechodném snížení eozinofilů se po čtyřech týdnech začíná jejich počet opět zvyšovat, což určuje i frekvenci podávání.

Přípravek Cinqaero je již dostupný v USA a od září 2016 v zemích Evropské unie. V České republice čeká na schválení úhrady zdravotní pojišťovnou (předpokládaný termín konec roku 2017 či začátek roku 2018).

SPC přípravku [pdf]

(haš)

 

60
5759