V Evropě by měl být zaveden screening karcinomu plic

Největší naděje na úspěšnou léčbu je u karcinomu plic v případě, je-li včas diagnostikován. Cílem screeningu tohoto zhoubného onemocnění je tedy detekovat karcinom ve velmi časném stadiu, kdy je šance na vyléčení nejvyšší. Toto onemocnění zaviní celosvětově 1,37 milionu úmrtí ročně, jde o nejčastější nádorové onemocnění s fatálním následkem.

Nedávno zveřejněné výsledky studie NELSON, která probíhala v Holandsku a Belgii, ukazují, že screeningový program pomocí nízkodávkového CT prováděný u rizikových osob je přínosný a měl by být tudíž doporučen. Studie NELSON je zatím největší randomizovanou kontrolovanou studii, do níž bylo původně začleněno 15 792 osob náhodně vybraných z populačních registrů s ohledem na věk a historii kouření. U 7 577 z nich byl proveden CT screening, účastníkům kontrolní skupiny nebyla až na program odvykání kouření nabídnuta žádná intervence. Ukázalo se, že vyšetření CT u asymptomatických mužů s vysokým rizikem karcinomu plic vedlo po deseti letech studie ke snížení počtu úmrtí na toto onemocnění o 26 procent (9 – 41 %, 99% CI). U menší skupiny žen se poměr úmrtí pohyboval v různých letech sledování mezi 0,30 – 0,61, což naznačuje ještě významnější snížení úmrtnosti na karcinom plic než u mužů.

Evropská respirační společnost (ERS) uvítala pozitivní výsledek studie a nyní apeluje na evropské země, aby bez dalších průtahů začaly s jeho implementací. Až příliš často je totiž karcinom plic diagnostikován příliš pozdě, takže zavedení specifického screeningového programu může být velkým přínosem a zachránit mnoho životů. Evropská unie má navíc podle ERS nejvhodnější pozici k vypracování společných pokynů pro tento screening a může pomoci jednotlivým státům s jeho zavedením u vysoce rizikových osob. Podle doporučení by tento screening měl probíhat v multioborových centrech, kde jsou i odborníci na odvykání kouření a management časného plicního karcinomu.

Více informací o postoji ERS ke screeningu rakoviny plic naleznete na adrese:

(kol)