Závažnost astmatických příznaků je dána geny a znečištěním prostředí

Astmatici se specifickým genetickým profilem vykazují v důsledku vystavení vzduchu znečistěného dopravou intenzivnější respirační příznaky.

Tým vědců z amerického National Institutes of Health ve spolupráci s Rice University v Houstonu zjistil, že astmatici, kteří nemají konkrétní genový profil, na znečištění vzduchu výfukovými plyny nereagují se stejnou citlivostí jako nositelé těchto genů a netrpí pak silnějšími příznaky astmatu. Tato práce přibližuje vědce k použití “cílené medicíny” (precision medicine), nové oblasti, která chce prevenci i léčbu zakládat na faktorech specifických pro každého jedince.

Podle autorů jsou výsledky práce založeny na genetické variaci, drobném rozdílu v DNA pacientů. Připomínají, že geny jsou tvořeny páry bazí A, C, G a T a jde v podstatě o instrukce pro tvorbu proteinů. Všichni lidé mají tyto základní instrukce stejné, ale u některých se jeden pár bazí DNA změnil. Jde o běžnou genovou variaci nazývanou jednonukleotidový polymorfismus, single nucleotide polymorphism (SNP). Ta může změnit způsob syntézy proteinů a ovlivnit pacientovu náchylnost k určité nemoci.

Jeden z autorů, Shepherd Schurman M.D., je také vedoucím Environmental Polymorphisms Registry (EPR), banky DNA v Severní Karolíně, která poskytla dobrovolníky pro studii. EPR zkoumá, jak SNP ovlivňuje riziko onemocnění v kombinaci s působením prostředí.

Vědci se zaměřili na čtyři SNP, které jsou zapojeny v biochemických procesech vedoucích k zánětlivé odpovědi v těle. SNP se zpravidla studují po jednom, avšak nyní zkoumali, zda jejich kombinace, spolu se znečištěním, nemohou zhoršit příznaky u osob se zánětlivým onemocněním jakým je astma.

Zpracovány byly informace o SNP, vážnosti příznaků astmatu a bydlišti 2 704 účastníků z EPR s astmatem. Podle dat o SNP tým rozdělil účastníky do tří skupiny: na hyper-respondery, tedy na ty, kteří velmi citlivě reagovali na znečištěné ovzduší, které u nich pravděpodobně vedlo k vzniku zánětu, na hypo-respondery a na ostatní. Podle adresy bydliště byla vypočítána vzdálenost od hlavní silnice a účastníci podle toho, zda žijí více nebo méně než 275 yardů (asi 252 m) od hlavní silnice. Podle dostupných dat je znečištění vzduchu v blízkosti větších cest vyšší.

Výsledky ukázaly, že hyper-respondeři žijící v blízkosti velkého dopravního provozu měli ve srovnání s ostatními nejhorší příznaky astmatu. Mírnější příznaky pak vykazovala skupina hypo-responderů žijících odlehle od znečištění dopravními exhalacemi. Autoři z toho vyvozují, že práce by mohla vést k lepší kvalitě života astmatiků. Rizikoví pacienti by totiž mohli využívat domácí systémy čistící vzduch, jako jsou například HEPA filtry.

Autoři připomínají, že práce podtrhuje důležitost interakcí genů a prostředí v progresi astmatu a ukazuje, jak přistupovat k prevenci onemocnění na personifikované úrovni, která umožní úpravu léčby pro individuální pacienty. Léčba i prevence tak mohou být účinnější, a tak přinést i úsporu.

(mir)

Zdroj: National Institute of Enviromental Health Sciences: News Release, dostupné na https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/august31/index.cfm

60
5759